AUTORINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMO TAISYKLĖS

Patvirtintos LATGA Tarybos 2000 metų birželio mėn. 13d. posėdyje.
Protokolas Nr. 19
ir
LATGA-A 2000 spalio mėn. 18 d. konferencijoje

 Autorinio atlyginimo paskirstymo taisyklės įsigalioja nuo 2000 metų spalio mėn. 1d. ir pakeičia Autorinio atlyginimo už muzikinių kūrinių viešą atlikimą  paskirstymo taisykles, patvirtintas LATGA Taryboje 1994 gegužės mėn. 27 d.

I. Bendra dalis

1. Autorinio atlyginimo paskirstymo taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos autorinio atlyginimo, surinkto už viešą muzikos kūrinių (su tekstu ar be jo) panaudojimą, paskirstymui.

2. Taisyklės taip pat taikomos autorinio atlyginimo, surinkto už viešą literatūros ir dramos kūrinių (išskyrus dramos bei muzikinių–dramos kūrinių teatrų pastatymus) panaudojimą, paskirstymui.

3. Viešas kūrinių panaudojimas apima: kūrinių panaudojimą, atliekant juos gyvai; transliavimą; retransliavimą; panaudojant fonogramą, vaizdo ar audiovizualinį kūrinio įrašą.

4. Taisyklės bei jų pakeitimai tvirtinami LATGA Taryboje ir įsigalioja nuo Tarybos nustatytos datos.

5. Paskirstytą autorinį atlyginimą, surinktą už panaudotus kūrinius, turi teisę gauti visi LATGA-A atstovaujami Lietuvos ir užsienio autoriai – kompozitoriai, muzikos kūrinių tekstų autoriai bei literatūros kūrinių autoriai, muzikos kūrinių aranžuotojai bei muzikos ar literatūros kūrinių tekstų vertėjai. Paskirstytą autorinį atlyginimą turi teisę gauti ir autorių teisių perėmėjai (įpėdiniai arba kūrinių leidėjai ), turintys išimtines turtines autoriaus teises ir pasirašę atstovavimo sutartis su LATGA-A arba užsienio autorių bendrija.

6. Paskirstytą autorinį atlyginimą, surinktą už panaudotus kūrinius, turi teisę gauti ir LATGA-A neatstovaujami autoriai, jeigu kūrinių naudotojai informacijoje apie panaudotus LATGA-A atstovaujamų autorių kūrinius pateikia duomenis ir apie neatstovaujamų autorių kūrinių panaudojimą. Autorinis atlyginimas LATGA-A neatstovaujamiems autoriams paskirstomas ir išmokamas pagal tas pačias Taisykles, kaip ir LATGA-A nariams.

7. Paskirstoma autorinio atlyginimo suma yra lygi autoriniam atlyginimui, surinktam per atsiskaitomąjį laikotarpį, atskaičius sumas, reikalingas LATGA-A administravimo išlaidoms padengti. Šių išlaidų dydį nustato LATGA Taryba.

8. Pagal CISAC rekomendacijas LATGA Tarybos sprendimu gali būti atskaitoma suma socialinėms – kultūrinėms autorių reikmėms, tačiau tai gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų sumos, likusios atskaičius administravimo išlaidas. Procentinis atskaitymų dydis nuo surinkto autorinio atlyginimo užsienio autoriams negali būti didesnis už procentinį atskaitymą, numatytą LATGA-A pasirašytose sutartyse su atitinkamomis užsienio autorių bendrijomis.

9. Autorinio atlyginimo paskirstymas atliekamas pasitelkiant informaciją apie panaudotus kūrinius, kurią pateikia kūrinių naudotojai. Informacijos pateikimo tvarka aptariama sutartyse su kūrinių naudotojais. Informacija gali būti papildyta, remiantis LATGA-A atliktų kūrinių panaudojimų patikrinimų duomenimis.

10. Autorinio atlyginimo Lietuvos autoriams paskirstymas ir išmokėjimas: už kūrinių panaudojimą atliekant gyvai – kartą per mėnesį; už kitokį viešą kūrinių panaudojimą - kartą per ketvirtį. Autorinio atlyginimo paskirstymas užsienio autoriams atliekamas kartą per metus ir išmokamas ne vėliau kaip per tris mėnesius po atitinkamo paskirstymo.

11. Autorinis atlyginimas Lietuvos autoriams pervedamas į jų asmenines sąskaitas bankuose atlikus paskirstymą. Išimtinais atvejais autorinis atlyginimas Lietuvos autoriams gali būti išmokamas grynaisiais pinigais.

12. Autorinis atlyginimas užsienio autoriams yra siunčiamas tik toms užsienio autorių bendrijoms, su kuriomis LATGA-A pasirašiusi atstovavimo sutartis. Jei tokios sutartys nėra pasirašytos, paskirstytas autorinis atlyginimas yra saugomas iki tol, kol tokios sutartys bus pasirašytos, bet ne ilgiau kaip trejus metus. Pasibaigus šiam terminui, autorinis atlyginimas iš naujo perskirstomas visiems autoriams, kurių kūriniai buvo panaudoti per paskirstymo laikotarpį, einantį po praėjusių trejų metų.

13. Autorinis atlyginimas LATGA-A neatstovaujamiems Lietuvos autoriams saugomas trejus metus. Jeigu per trejų metų laikotarpį autoriai nesikreipia į LATGA-A dėl jiems priklausančio autorinio atlyginimo, tai, pasibaigus šiam laikotarpiui, neišmokėtas autorinis atlyginimas yra iš naujo perskirstomas visiems autoriams, kurių kūriniai buvo panaudoti per paskirstymo laikotarpį, einantį po praėjusių trejų metų.

14. Jei panaudotų kūrinių užsienio autoriai nėra žinomi arba turima informacija nėra tiksli, pagal CISAC rekomendacijas formuojamas “Neatpažintų kūrinių sąrašas”, kuris siunčiamas į autorių bendrijas su prašymu bendradarbiauti nustatant tikruosius autorius.

15. Autorinis atlyginimas nežinomiems autoriams arba žinomiems, tačiau paskirstymo laikotarpiu užsienio bendrijų neatstovaujamiems autoriams, saugomas trejus metus. Pasibaigus šiam terminui, autorinis atlyginimas iš naujo perskirstomas visiems autoriams, kurių kūriniai buvo panaudoti per paskirstymo laikotarpį, einantį po praėjusių trejų metų.

16. Stengiantis sutaupyti banko pavedimų išlaidas, autorinis atlyginimas, paskirstytas užsienio autoriams, į užsienio autorių bendrijas pervedamas tik tokiu atveju, jei jis yra nemažesnis kaip 400 Litų.

17. Kūrinių registracijos proceso metu, keičiantis informacija su užsienio autorių bendrijomis bei paskirstant surinktą autorinį atlyginimą, LATGA-A taip pat privalo laikytis rekomendacijų, numatytų BIEM ir CISAC dokumente CT/99/306a.



II. Kūrinių registracija


1. Autorinis atlyginimas paskirstomas remiantis kūrinių registracija. Todėl muzikos autoriai privalo registruoti LATGA-A visus savo sukurtus kūrinius, o kūrinių leidėjai - kūrinius, kurių autoriai jiems perdavė išimtines turtines teises. Literatūros kūrinių registracija nėra privaloma.

2. Kūriniai registruojami pagal LATGA-A nustatytą formą, kurioje nurodomi visi kūrinį sukūrę autoriai, o taip pat kūrinių leidėjai, turintys išimtines turtines autorių teises. Visa atsakomybė už klaidingą registraciją tenka autoriui arba kūrinių leidėjui, registruojantiems kūrinius.

3. Jeigu registruojant kūrinį nėra nurodoma, kokiomis dalimis dalinti autorinį atlyginimą, surenkamą už viešą kūrinio panaudojimą, jis yra padalinamas pagal LATGA-A paskirstymo lenteles, nurodytas šių Taisyklių III skyriuje.

4. Kūrinių leidėjas, registruodamas kūrinį, kartu privalo pateikti LATGA-A ir įmonės vadovo parašu bei antspaudu patvirtintą leidybinės sutarties kopiją, kurioje numatytas autoriaus (-ių) turtinių teisių perdavimas kūrinio leidėjui. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta, kaip teisių turėtojai pasidalija autorinį atlyginimą, surinktą už viešą kūrinio panaudojimą bei mechaninį atgaminimą, nurodant procentines tokio padalijimo dalis. Tačiau bet kuriuo atveju kūrinio leidėjo dalis už viešą kūrinių panaudojimą bei mechaninį atgaminimą negali būti didesnė kaip 50 procentų autorinio atlyginimo, paskaičiuoto kūriniui.

5. Nepateikus leidybinės sutarties kopijos, autorinis atlyginimas už kūrinio panaudojimą yra paskirstomas ir išmokamas tik kūrinio autoriams – kompozitoriui (-iams), teksto autoriui (-iams), aranžuotojui (-iams), remiantis jų atlikta kūrinių registracija. Jeigu sutarčių kopijos LATGA-A yra pateikiamos pavėluotai, autorinis atlyginimas, paskirstytas pagal autorių pateiktą kūrinių registraciją ir jau išmokėtas autoriams, kūrinių leidėjui už praėjusį laikotarpį negrąžinamas ir kūrinių leidėjo pretenzijos nepriimamos. Ginčą tarp autorių ir kūrinių leidėjo sprendžia jie patys susitarimo ar teismo keliu.

6. Jeigu kūrinio muzika arba tekstas parašyti keleto autorių ir kūrinio registracijos metu nenurodoma, kokiomis dalimis padalinti autorinį atlyginimą šiems autoriams, LATGA-A jį padalina lygiomis dalimis visiems to kūrinio muzikos ar teksto autoriams.

7. Muzikos autorius privalo turėti originalaus teksto autoriaus sutikimą naudotis jo tekstu, taip pat leidimą šį tekstą versti ar kitaip panaudoti. Registruodamas muzikinį kūrinį, muzikos autorius savo parašu garantuoja, kad jis turi teksto autoriaus sutikimą panaudoti tekstą kūrinyje arba kūrinio aranžuotėse.

8. Autorinis atlyginimas už aranžavimą, teksto vertimą ar kitokį pakeitimą aranžuotojui arba vertėjui yra skaičiuojamas tik tada, jeigu juos kūrinio registracijos kortelėje nurodo muzikos autorius arba jie pateikia LATGA-A raštišką autorių leidimą kūrinio aranžuotei.

9. Už nesaugomų kūrinių aranžavimą ir adaptavimą autoriai turi teisę gauti tik tokio dydžio autorinį atlyginimą (procentine išraiška), koks yra numatytas šių Taisyklių III.2 skyriaus autorinio atlyginimo paskirstymo lentelėse B, D, E, F. Autorinio atlyginimo dalis, tenkanti aranžuotų ar adaptuotų kūrinių nesaugomiems autoriams, yra perskirstoma visiems autoriams, kurių kūriniai buvo atlikti per atitinkamą paskirstymo laikotarpį.

10. Iškilus ginčams tarp autorių ar autorių ir kūrinių leidėjų dėl kūrinių registracijos, autorystės ar turtinių teisių perdavimo, LATGA-A neišmoka paskirstyto ir dar neišmokėto autorinio atlyginimo tol, kol ginčas išsprendžiamas susitarimo ar teismo keliu.

11. Kiekvienas autorius registruodamas kūrinį vietoj ar šalia pavardės gali naudoti pseudonimą, apie kurį LATGA-A turi būti informuota.

12. Registruojant kūrinį, jam suteikiamas koeficientas :

1) rimtosios muzikos kūriniams suteikiamas koeficientas 3;
2) populiariosios pramoginės muzikos ir džiazo kūriniams (dainoms, instrumentinėms pjesėms ir kūriniams, adaptuotiems simfoniniam orkestrui) suteikiamas koeficientas 1;
3) literatūros kūriniams suteikiamas koeficientas 1.



III. Autorinio atlyginimo paskirstymas


III. 1. Bendros taisyklės


1. Autorinis atlyginimas paskirstomas pagal kūrinių viešo panaudojimo programas, kurias LATGA-Ai pateikia kūrinių naudotojai. Kūrinių viešo panaudojimo programų pristatymo tvarka aptariama sutartyse su kūrinių naudotojais. Programose nurodomas kūrinio pavadinimas ir kūrinio autoriai, o taip pat kūrinio trukmė ir atlikimų skaičius. Kūrinių naudotojai atsako už pateiktos informacijos apie panaudotus kūrinius teisingumą.

2. Autorinis atlyginimas, paskaičiuotas kūriniui, kūrinio teisių turėtojams paskirstomas pagal šių Taisyklių III.2 skyriaus paskirstymo lenteles A, B, C, D, E, F, jeigu LATGA-A raštu nėra informuota apie kitokį autorių susitarimą.

3. Autorinis atlyginimas užsienio autoriams, surinktas už jų kūrinių panaudojimą Lietuvos teritorijoje, paskirstomas, remiantis užsienio autorių bendrijų informacija apie kūrinius ir jų autorius bei kūrinių leidėjus.

4. Skirstydama autorinį atlyginimą užsienio autoriams, LATGA-A gali naudotis ir savo paskirstymo taisyklėmis, jeigu dokumentacijoje, gautoje iš užsienio autorių bendrijų, nenurodytos paskirstymo dalys; jeigu vienas iš kūrinio autorių arba kūrinio leidėjas yra LATGA-A narys; jeigu informacija, gauta apie kūrinį iš skirtingų bendrijų, yra skirtinga.

5. Atlikdama paskirstymą užsienio autoriams, LATGA-A taip pat gali naudotis informacija, esančia WWL (WID) - Pasauliniame kūrinių sąraše bei kita CISAC patvirtinta ir autorių bendrijų naudojama informacija.

6. LATGA-A gali taikyti ir CISAC Varšuvos bei BIEM Romos susitarimų taisykles, numatančias, kad jeigu skirstant autorinį atlyginimą autorių bendrija neturi jokios dokumentacijos apie užsienio autoriaus kūrinį, bet vienas iš autorių yra nustatytas ir yra žinoma, kurios autorių bendrijos narys jis yra, visa autorinio atlyginimo suma už tą kūrinį siunčiama tai autorių bendrijai, kuri ir baigia skirstyti atlyginimą, remdamasi savo duomenų baze.


III.2. Paskirstymo lentelės

Lentelė A. Muzikos kūriniai be teksto

  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
A1 1 100         100
3 100         100
A2 1 66,67       33,33 100
3 66,67       33,33 100
A3 1 75 25       100
3 75 25       100
A4 1 50 16,67     33,33 100
3 50 16,67     33,33 100

 

Lentelė B. Muzikos kūriniai be teksto

PD (Public Domain) – originalios muzikos autorius nesaugomas

  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
B1 1 PD 33,33       33,33
3 PD 50       50
B2 1 PD 33,33     33,33 66,66
3 PD 50     33,33 83,33

 

Lentelė C. Muzikos kūriniai su tekstu
 
  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
C1 1 50   50     100
3 75   25     100
C2 1 33,33   33,33   33,33 100
3 50   16,67   33,33 100
C3 1 37,50 25 37,50     100
3 48,75 32,50 18,75     100
C4 1 25 16,67 25   33,33 100
3 31,56 22,61 12,50   33,33 100
C5 1 37,50   37,50 25   100
3 68,75   18,75 12,50   100
C6 1 25   25 16,67 33,33 100
3 45,84   12,50 8,33 33,33 100
C7 1 25 25 25 25   100
3 42,50 32,50 12,50 12,50   100
C8 1 16,67 16,67 16,67 16,67 33,33 100
3 27,40 22,61 8,33 8,33 33,33 100

 

Lentelė D. Muzikos kūriniai su tekstu

PD (Public Domain) – originalios muzikos autorius nesaugomas

  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
D1 1 100   PD     100
3 100   PD     100
D2 1 66,67   PD   33,33 100
3 66,67   PD   33,33 100
D3 1 66,67   PD 33,33   100
3 83,33   PD 16,67   100
D4 1 44,45   PD 22,22 33,33 100
3 55,56   PD 11,11 33,33 100

 

Lentelė E. Muzikos kūriniai su tekstu

PD – originalios muzikos autorius nesaugomas

  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
E1 1 PD   50     50
3 PD   37,50     37,50
E2 1 PD   33,33   33,33 66,66
3 PD   25   33,33 58,33
E3 1 PD 33,33 50     83,33
3 PD 41,67 37,50     79,17
E4 1 PD 33,33 33,33   33,33 100
3 PD 41,67 25   33,33 100

 

Lentelė F. Muzikos kūriniai su tekstu

PD – originalios muzikos autorius nesaugomas

  Kūrinio sudėtingumo kategorija Muzikos autorius Teksto autorius Kūrinio leidėjas Viso procentais
kompozitorius aranžuotojas originalo vertimo
F1 1 PD 33,33 PD     33,33
3 PD 50 PD     50
F2 1 PD 33,33 PD   33,33 66,66
3 PD 50 PD   33,33 83,33
F3 1 PD   PD 33,33   33,33
3 PD   PD 25   25
F4 1 PD   PD 33,33 33,33 66,66
3 PD   PD 25 33,33 58,33
F5 1 PD 33,33 PD 33,33   66,66
3 PD 41,67 PD 25   66,67
F6 1 PD 33,33 PD 33,33 33,33 100
3 PD 41,67 PD 25 33,33 100

 

III.3. Autorinio atlyginimo, surinkto už kūrinių panaudojimą, atliekant juos gyvai, paskirstymas

1. Autorinis atlyginimas, surinktas už kūrinių panaudojimą, atliekant juos gyvai, paskirstomas:

1) jeigu kūrinių naudotojo sumokėta autorinio atlyginimo suma už kūrinių panaudojimą, atliekant juos gyvai, yra lygi arba didesnė kaip 400 Lt, tokiu atveju ji yra paskirstoma naudojantis “pinigai-programa” principu, t.y. visi pinigai, gauti už renginį, paskirstomi pagal pristatytą to renginio programą;
2) jeigu kūrinių naudotojo sumokėta autorinio atlyginimo suma už kūrinių panaudojimą, atliekant juos gyvai, yra mažesnė kaip 400 Lt, tokiu atveju ji yra paskirstoma naudojantis “pinigai-renginiai” principu, t.y. visi pinigai, gauti už renginius ir mažesni už 400 Lt, sumuojami ir paskirstymas atliekamas pagal visas tų renginių programas.

2. Autorinis atlyginimas, sumokėtas už rimtosios muzikos kūrinių panaudojimą, grupuojamas ir skirstomas atskirai nuo autorinio atlyginimo, sumokėto už populiariosios pramoginės muzikos kūrinių panaudojimą.

3. Autoriniam atlyginimui už populiariosios pramoginės muzikos kūrinių panaudojimą, paskirstomam remiantis principu “pinigai – renginiai”, priskiriama:

1) sumos, sumokėtos už koncertus, licencijuotus taikant LATGA-A tarifą estradiniams koncertams ( KK tipo licencija), kai jos yra mažesnės kaip 400 Lt;
2) 30 procentų sumos, sumokėtos kūrinių naudotojų, kuriems buvo suteiktos LATGA-A KD (koncertai,diskotekos) ir DD (diskotekos) tipo licencijos. Likusi 70 procentų dydžio autorinio atlyginimo dalis paskirstoma pagal radijo programas.

4. Autoriniam atlyginimui už rimtosios muzikos kūrinių panaudojimą, paskirstomam remiantis principu “pinigai – renginiai”, priskiriama:

1) sumos, sumokėtos už koncertus, licencijuotus taikant LATGA-A tarifą simfoniniams koncertams ( KK tipo licencija), kai jos yra mažesnės kaip 400 Lt;
2) 10 procentų sumos, sumokėtos kūrinių naudotojų, kuriems buvo suteiktos LATGA-A RK (restoranai, kavinės, barai), PA (parduotuvės ir kitos paslaugų įmonės), MU (mugės, parodos) tipo licencijos. Likusi 90 procentų dydžio autorinio atlyginimo dalis paskirstoma pagal radijo programas.

5. Punktuose 3 ir 4 apibrėžtas autorinis atlyginimas paskirstomas:

1) pagal programas, kurias pateikia koncertų organizatoriai, taikant koeficientą 2;
2) pagal programas, kurias pateikia renginių, kurių metu buvo atlikta gyva muzika, organizatoriai, o taip pat kūrinius atlikę atlikėjai, taikant koeficientą 1.

6. Paskirstant autorinį atlyginimą remiamasi kūrinių trukme, nurodyta kūrinių naudotojų pateiktose programose, o taip pat koeficientais, apibrėžtais šių Taisyklių II dalies 12 p. ir III.3 dalies 5 p. Jeigu programose trukmė nenurodoma, remiamasi kūrinių registracijos kortelėse nurodyta kūrinių trukme.

 

III.4. Autorinio atlyginimo už kūrinių transliavimą paskirstymas


1. Autoriniu atlyginimu už kūrinių transliavimą laikomas autorinis atlyginimas, sumokėtas radijo ir televizijos stočių už teisę transliuoti muzikos ir/ar literatūros kūrinius.

2. Prie radijo stočių sumokėto autorinio atlyginimo proporcingai kiekvienos stoties įmokų dydžiui pridedama 90 procentų autorinio atlyginimo, surinkto už foninę muziką pagal RK, PA, MU tipo licencijas ir 70 procentų autorinio atlyginimo, surinkto pagal KD ir DD tipo licencijas.

3. Prie televizijos stočių sumokėto autorinio atlyginimo proporcingai kiekvienos stoties įmokų dydžiui pridedamas autorinis atlyginimas, sumokėtas pagal VŠ (viešbučiai, poilsio namai) tipo licencijas.

4. Prie televizijos stočių sumokėto autorinio atlyginimo pridedamas autorinis atlyginimas, sumokėtas kabelinės televizijos operatorių pagal TK tipo licenciją už atitinkamų Lietuvos TV kanalų retransliavimą.

5. Autorinis atlyginimas paskirstomas remiantis transliuotų kūrinių programomis, kurias pateikia radijo ir televizijos stotys.

6. Televizijos stočių transliuotų kūrinių programose pateikiami duomenys apie:

- muzikos kūrinius, panaudotus audiovizualiniuose kūriniuose;
- muzikos ir literatūros kūrinius, panaudotus koncertų tiesioginių transliacijų metu;
- muzikos, literatūros, dramos bei muzikos - dramos kūrinius, panaudotus vaizdo įrašuose;
- muzikos ir literatūros kūrinius, panaudotus įvairiose televizijos stoties laidose;
- muzikos kūrinius, panaudotus laidų pristatymui, pabaigai ar fonui arba televizijos stoties pristatymui (šaukiniai).

7. Radijo stočių transliuotų kūrinių programose pateikiami duomenys apie:

- transliuotus muzikos kūrinius;
- transliuotus literatūros kūrinius;
- transliuotus dramos ir muzikos- dramos kūrinius;
- laidose panaudotus muzikos ir literatūros kūrinius;
- muzikos kūrinius, panaudotus laidų pristatymui, pabaigai ar fonui arba radijo stoties pristatymui (šaukiniai).

8. Paskirstant autorinį atlyginimą remiamasi kūrinių sudėtingumo kategorija bei trukme, nurodyta radijo ir televizijos stočių pateiktose programose. Jeigu programose muzikos kūrinių trukmė nenurodyta, remiamasi kūrinių registracijos kortelėse nurodyta kūrinių trukme, o jei kūrinys neregistruotas, taikoma vidutinė 3 min. kūrinio trukmė.

9. Paskirstant autorinį atlyginimą, sumokėtą televizijos stočių, įvedamas papildomas faktorius F, įvertinantis kūrinių panaudojimo būdą ir turintis tiesioginę įtaką kūrinių trukmei (trukmė yra dauginama iš faktoriaus):

- muzikos kūrinių, panaudotų audiovizualiniuose kūriniuose bei dramos ir muzikos- dramos kūrinių pastatymų vaizdo įrašų transliavimas F=0,7;
- muzikos ir literatūros kūrinių, atliekamų koncertų metu, tiesioginis ar vaizdo įrašo transliavimas F=2,0;
- muzikos ir literatūros kūrinių, panaudotų vaizdo įrašuose, transliavimas F=1,0;
- muzikos ir literatūros kūrinių, panaudotų įvairiose televizijos stoties laidose, transliavimas:
- kai laidose panaudojami kūrinių vaizdo įrašai arba kūriniai atliekami gyvai F=1,0;
- kai muzikos kūriniai naudojami laidos pristatymui, pabaigai ar fonui F=0,1;
- kai muzikos kūriniai naudojami televizijos stoties pristatymui (šaukiniai) F=0,1.

10. Paskirstant radijo stočių sumokėtą autorinį atlyginimą, faktorius F= 0.1 taikomas tada, kai transliuojami muzikos kūriniai, naudojami laidų pristatymui, pabaigai ar fonui arba radijo stoties pristatymui (šaukiniai).

11. Autorinis atlyginimas už kūrinius, panaudotus komercinėse bei kitose reklamose, nėra skaičiuojamas.

12. Literatūros bei dramos kūriniams, transliuotiems radijo bangomis, skiriama 10 procentų nuo stoties sumokėtos sumos. Galutinį paskirstymą dramos ir muzikos-dramos kūrinių autoriams atlieka LATGA-A Dramos ir muzikos-dramos kūrinių direkcija, remdamasi turima kūrinių registracija.

13. Paskirstant autorinį atlyginimą, sumokėtą už užsienio autoriaus, neatstovaujamo LATGA-A, literatūros kūrinio, išversto į lietuvių kalbą, transliavimą radijo bangomis, kūrinio vertėjui yra skiriama 70 procentų autorinio atlyginimo, o likusi 30 procentų dalis yra paliekama nepaskirstyta kaip rezervas tam tikslui, jeigu kūrinio autorius per trejų metų laikotarpį pareiškia pretenzijas į jam priklausančią dalį. Nuo pretenzijos pareiškimo momento autorinio atlyginimo padalijimo santykis, pageidaujant autoriams, gali būti pakeistas. Pasibaigus trejų metų laikotarpiui, neišmokėtas autorinis atlyginimas yra iš naujo perskirstomas visiems transliuotų literatūros kūrinių autoriams.